skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Principles of neurocomputing for science and engineering

Ham Fredric M.; Kostanic Ivica

New York, NY : McGraw Hill, c2001. - (006.3 HAM 2001) - ISBN0070259666

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN 006.3 HAM 2001 Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...