skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Business ethics : readings and cases in corporate morality

Hoffman W. Michael; Frederick Robert; Schwartz Mark S

New York : McGraw Hill, c2001. - (174 BUS 2001) - ISBN0072297247 (pbk. : alk paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN 174 BUS 2001 Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...