skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

Nguyễn Đăng Cường; Đặng Văn Đức người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2011 - (005.3 NG-C 2011)

Truy cập trực tuyến

Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN 005.3 NG-C 2011 Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...