skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sampling methods : exercises and solutions

Ardilly Pascal.; Tillé Yves

New York : Springer, c2006. - (519.5 ARD 2006) - ISBN0387261273;ISBN9780387261270

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN 519.5 ARD 2006 Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...