skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chemical processing of ceramics

Komarneni Sridhar; Lee Burtrand Insung

Boca Raton : Taylor & Francis, 2005. - (666 CHE 2005) - ISBN1574446487 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN 666 CHE 2005 Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...