skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Automatic parallelization for a class of regular computations

Singapore ; River edge, New Jersey : World Scientific, 1997. - (005.2 MEG 1997) - ISBN981-02-2806-6;ISBN981-281-994-0

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Automatic parallelization for a class of regular computations
  • Năm xuất bản: 1997
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN981-02-2806-6;ISBN981-281-994-0

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...