skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes

Oxford, United Kingdom ; New York, NY, USA : Oxford University Press, 2015. - (362.10968 MET 2015) - ISBN0-19-966588-5;ISBN0-19-966587-7;ISBN0-19-164358-0

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes
  • Nơi xuất bản: OUP Oxford
  • Năm xuất bản: 2015
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN0-19-966588-5;ISBN0-19-966587-7;ISBN0-19-164358-0

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...