skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mathematical Logic for Computer Science

Singapore ; Teaneck, N.J. : World Scientific, c1989. - (004 LUC 1989) - ISBN9971-5-0251-8;ISBN1-322-07908-0;ISBN981-281-488-4

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Mathematical Logic for Computer Science
  • Nơi xuất bản: World Scientific Publishing Company
  • Năm xuất bản: 1989
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN9971-5-0251-8;ISBN1-322-07908-0;ISBN981-281-488-4

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...