skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Music : the art of listening

Ferris Jean.

Boston : McGraw-Hill, c2003. - (781.1 FER 2003) - ISBN0072491353 (softcover : alk. paper);ISBN0072829788 (CD-ROM)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Music : the art of listening
  • Tác giả: Ferris Jean.
  • Chủ đề: Music appreciation; Phê bình âm nhạc; Âm nhạc
  • Nơi xuất bản: Boston : McGraw-Hill
  • Năm xuất bản: c2003
  • Định dạng: xxxiv, 425 p. : ill. (chiefly col.) ; 26 cm. + 4 sound discs (digital ; 4 3/4 in.) + 1 CD-ROM (4 3/4 in.).
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN0072491353 (softcover : alk. paper);ISBN0072829788 (CD-ROM)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...