skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Probabilistic methods in fluids : proceedings of the Swansea 2002 Workshop : Wales, UK, 14-19 April 2002

Probabilistic Methods in Fluids Workshop (2002 : University of Wales Swansea); Davies I. M; University of Wales Swansea. International Research Institute in Mathematics and its Applications.

River Edge, NJ : World Scientific, c2003. - (532 PRO 2003) - ISBN9812382267

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...