skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ẩn dụ trong tiếng Anh và các thủ pháp chuyển dịch sang tiếng Việt: Trên tư liệu nghĩa ẩn dụ của các từ ngữ chỉ một số bộ phận điển hình trên cơ thể người : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60.22.01

Trần Thị Hải Vân; Nguyễn Hồng Cổn Người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2007 - (428.2 TR-V 2007)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Ẩn dụ trong tiếng Anh và các thủ pháp chuyển dịch sang tiếng Việt: Trên tư liệu nghĩa ẩn dụ của các từ ngữ chỉ một số bộ phận điển hình trên cơ thể người : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60.22.01
 • Tác giả: Trần Thị Hải Vân
 • Nguyễn Hồng Cổn Người hướng dẫn
 • Chủ đề: Tiếng Anh; Ẩn dụ; Metaphor; English language -- Semantics; Tiếng Anh -- Ngữ nghĩa học; English language
 • Mô tả: Tổng quan các lý thuyết về ẩn dụ, trên cơ sở đó thống nhất các thuật ngữ, quan điểm ẩn dụ và phương pháp tiếp cận để nghiên cứu ẩn dụ. Tìm hiểu những tương đồng và khác biệt trong nghĩa ẩn dụ của các từ ngữ chỉ một số bộ phận điển hình trên cơ thể người trong tiếng Anh và tiếng Việt, cách thức chuyển dịch các ẩn dụ này từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Qua đó, tìm ra các tương đương khi chuyển dịch các ẩn dụ từ tiếng Anh sang tiếng Việt (trên tư liệu nghĩa ẩn dụ của các từ ngữ chỉ một số bộ phận điển hình trên cơ thể người)
 • Nơi xuất bản: H. : ĐHKHXH & NV
 • Năm xuất bản: 2007
 • Định dạng: 108 tr. + CD-Rom + Tóm tắt.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...