skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tosca salad

Deep Listening Band.

Kingston, N.Y. : Deep Listening Publications, p1995. - (SDB 15734)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Tosca salad
  • Tác giả: Deep Listening Band.
  • Chủ đề: Improvisation (Music)
  • Mô tả: Off the beaten tracker (2:00) -- Renko's birthday (2:46) -- Dempster Oliveros duet (3:12) -- Gamper Dempster duet (2:09) -- Oliveros Gamper duet (1:58) -- Coming together (excerpt) (5:04) -- Epigraphs in a time of AIDS (Excerpt) / Oliveros (3:25) -- Dream time (7:30) -- Not very deep hockets (5:30) -- The saucer's apprentice (excerpt) (4:13) -- Ten ears celebration (excerpt) (4:13) -- From now on (7:00)
  • Nơi xuất bản: Kingston, N.Y. : Deep Listening Publications
  • Năm xuất bản: p1995
  • Định dạng: 1 sound disc : digital, stereo. ; 4 3/4 in..

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...