skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Music : an appreciation

Kamien Roger.

Boston, Mass. : McGraw-Hill, c2002 - (780 KAM 2002) - ISBN0072414286 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Music : an appreciation
  • Tác giả: Kamien Roger.
  • Chủ đề: Music appreciation; Âm nhạc
  • Nơi xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-Hill
  • Năm xuất bản: c2002
  • Định dạng: xxv, 456 p. : ill. (some col.) ; 26 cm. + 1 sound disc (digital ; 4 3/4 in.).
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN0072414286 (alk. paper)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...