skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu chế tạo vữa chống thấm cho bêtông : Đề tài NCKH. QG.98.07

Phan Văn Tường; Lê Minh; Nghiêm Xuân Thung; Trần Như Thọ; Trịnh Xuân Sén; Đặng Văn Phú

H. : ĐHKHTN, 2001 - (660 PH-T 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Nghiên cứu chế tạo vữa chống thấm cho bêtông : Đề tài NCKH. QG.98.07
 • Tác giả: Phan Văn Tường
 • Lê Minh; Nghiêm Xuân Thung; Trần Như Thọ; Trịnh Xuân Sén; Đặng Văn Phú
 • Chủ đề: Environmental chemistry; Materials; Chất chống thấm; Vật liệu xây dựng; Chemical Engineering and Technology
 • Mô tả: Nghiên cứu chế tạo vữa chống thấm cho bê tông từ các nguồn nguyên liệu trong nước, nhất là từ các nguồn bã thải khác nhau như bã thải trong công nghiệp hay rác thải
  Nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thiết bị đo và đánh giá chất lượng bê tông dựa trên độ thấm của nó.
  Tổng quan lĩnh vực hoá học về bê tông không thấm nước, các phương pháp chống thấm( đặc biệt lưu ý đến vấn đề lý thuyết cơ bản), các phương pháp xác định độ thấm ( thấm khí, thấm nước, thấm ion Cl,....).
 • Nơi xuất bản: H. : ĐHKHTN
 • Năm xuất bản: 2001
 • Định dạng: [7] tr..
 • Ngôn ngữ: English;Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...