skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of the environment on the initiation of crack growth

Piascik Robert S. Editor; Van Der Sluys W. Alan Editor; Zawierucha Robert Editor

West conshohocken, Pa : ASTM, 1997 - (620.1 EFF 1997) - ISBN0803124082

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...