skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Between words and reality : studies on the politics of recognition and the changes of regime in contemporary Romania

Neumann Victor; Neumann Somona translator

Washington, D.C : The council for research in values and philosophy, 2001 - (949.803 NEU 2001) - ISBN1565181611

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Between words and reality : studies on the politics of recognition and the changes of regime in contemporary Romania
 • Tác giả: Neumann Victor
 • Neumann Somona translator
 • Chủ đề: Chính trị; Lịch sử hiện đại; Romania
 • Nơi xuất bản: Washington, D.C : The council for research in values and philosophy
 • Năm xuất bản: 2001
 • Định dạng: 207 p..
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN1565181611

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...