skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The economics of art and culture : an American perspective

Heilbrun James.; Gray Charles M

Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1993 - (338.4 HEI 1993) - ISBN0521419913;ISBN0521422124 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...