skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The world's religions

Smith Huston.; Smith Huston

San Francisco, CA : HarperSanFrancisco, c1991. - (290 SMI 1991) - ISBN0062507990 (alk. paper);ISBN0062508113 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  The world's religions
 • Tác giả: Smith Huston.
 • Smith Huston
 • Chủ đề: Religions; Thế giới; tôn giáo
 • Mô tả: Point of departure -- Hinduism -- Buddhism -- Confucianism -- Taoism -- Islam -- Judaism -- Christianity -- Primal religions -- Final examination.
 • Nơi xuất bản: San Francisco, CA : HarperSanFrancisco
 • Năm xuất bản: c1991
 • Định dạng: xvi, 399 p. ; 21 cm..
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN0062507990 (alk. paper);ISBN0062508113 (pbk. : alk. paper)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...