skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Những thách thức trên con đường cải cách ở Đông Dương

Viện phát triển Quốc tế Harvard - Trường Đại học Havard; Ljunggren B. Chủ biên

H. : Chính trị Quốc gia, 1994 - (327 NHU 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Những thách thức trên con đường cải cách ở Đông Dương
 • Tác giả: Viện phát triển Quốc tế Harvard - Trường Đại học Havard
 • Ljunggren B. Chủ biên
 • Chủ đề: Chính sách chính trị; Quan hệ quốc tế
 • Mô tả: Giới thiệu những báo cáo được trình bày trong các cuộc hội thảo do Mac Arthen Foundation và H.I.I.D. và Massachusetts bảo trợ vào các năm 1990-1991. Tài liệu cung cấp những tư liệu lịch sử gần đây của Đông dương và quá trình cải cách của nó.Sách gồm 12 chương.
 • Nơi xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia
 • Năm xuất bản: 1994
 • Định dạng: 656 tr..
 • Ngôn ngữ: English;Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...