skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Concurrent prolog : collected papers

Shapiro Ehud Y

Cambridge, Mass. : MIT Press, c1987. - (QA76.73.P76 C655 1987) - ISBN0262192551 (set);ISBN0262192667 (v. 1);ISBN0262192675 (v. 2)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Concurrent prolog : collected papers
 • Tác giả: Shapiro Ehud Y
 • Chủ đề: Prolog (Computer program language); Parallel programming (Computer science)
 • Nhan đề liên quan: Ấn phẩm liên tục:MIT Press series in logic programming
 • Nơi xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press
 • Năm xuất bản: c1987
 • Định dạng: 2 v. : ill. ; 23 cm..
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN0262192551 (set);ISBN0262192667 (v. 1);ISBN0262192675 (v. 2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...