skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Public management and governance

Bovaird A. G; Loffler Elke

London ; New York : Routledge, 2016. - (351 PUB 2016) - ISBN9780415501859 (hardback);ISBN9780415501866 (paperback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...