skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mathematics for Business, Science, and Technology with MATLAB and Excel Computations

Karris Steven T.

Fremont : Orchard Publications Jan. 2007 - ISBN1934404012;ISBN9781934404010

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Mathematics for Business, Science, and Technology with MATLAB and Excel Computations
  • Tác giả: Karris Steven T.
  • Chủ đề: Electronic books; Toán kinh doanh
  • Nơi xuất bản: Fremont : Orchard Publications
  • Năm xuất bản: Jan. 2007
  • Định dạng: 628 p..
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN1934404012;ISBN9781934404010

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...