skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metals and society : an introduction to economic geology

Arndt N. T.; Ganino Clément

Berlin ; New York : Springer, c2012. - (TN263 .A76 2012) - ISBN9783642229954;ISBN9783642229961 (electronic bk.);ISBN3642229964 (electronic bk.)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Metals and society : an introduction to economic geology
 • Tác giả: Arndt N. T.
 • Ganino Clément
 • Chủ đề: Geology, Economic; Metals; Kim loại; Kinh tế
 • Nơi xuất bản: Berlin ; New York : Springer
 • Năm xuất bản: c2012
 • Định dạng: xiii, 160 p. : ill. ; 24 cm..
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN9783642229954;ISBN9783642229961 (electronic bk.);ISBN3642229964 (electronic bk.)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...