skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Discrete mathematics demystified

Krantz Steven G.

New York : McGraw-Hill Professional ; London : McGraw-Hill [distributor], 2009 - ISBN9780071549493;ISBN0071549498;ISBN9780071549486 (pbk.);ISBN007154948X (pbk.)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...