skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The concept of Responsibility to protect and its implications : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Nguyễn Thị Tú; Phạm Quang Minh

H. : ĐHKHXH&NV, 2015 - (327 NG-T 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    The concept of Responsibility to protect and its implications : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06
  • Tác giả: Nguyễn Thị Tú
  • Phạm Quang Minh
  • Chủ đề: Quan hệ quốc tế
  • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
  • Năm xuất bản: 2015
  • Định dạng: 93 p. + CD-ROM + Tóm tắt.
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...