skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Information retrieval : data structures & algorithms

Baeza-Yates R; Frakes William B

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1992. - (005 INF 1992) - ISBN0134638379

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...