skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 41

Đoàn Thị Dung; Bùi Duy Cam người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (628.5 ĐO-D 2012)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 41
 • Tác giả: Đoàn Thị Dung
 • Bùi Duy Cam người hướng dẫn
 • Chủ đề: Environmental engineering; Environmental chemistry; Water-supply engineering; Xử lý nước thải; Dược phẩm; Hóa học; Hóa môi trường
 • Mô tả: Tổng quan về công nghệ sản xuất dược phẩm tại Việt Nam, các phương pháp chủ yếu xử lý nước thải dược phẩm cũng như ứng dụng của vật liệu aluminosilicat – zeolit, và than hoạt tính biến tính trong xử lý nước thải. Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm. Đưa ra kết quả và thảo luận: khảo sát khả năng hấp phụ rivanol trong dung dịch nước bằng vật liệu aluminosilicat; khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ norfloxacin trong dung dịch nước bằng vật liệu zeolit; Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ amoxicillin trong dung dịch nước bằng vật liệu zeolit; Khảo sát khả năng hấp phụ của than hoạt tính; Khảo sát khả năng hấp phụ rivanol trong dung dịch nước bằng than hoạt tính biến tính; Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ norfloxacin trong dung dịch nước bằng than hoạt tính biến tính; Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ norfloxacin trong dung dịch nước bằng than hoạt tính biến tính.
 • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Hóa môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
 • Năm xuất bản: 2012
 • Định dạng: 69 tr. + CD-ROM + Tóm tắt.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...