skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu áp dụng mô hình weap tính cân bằng nước lưu vực sông Vệ : Luận văn ThS. Thủy văn học: 60 44 90

Nguyễn Ngọc Hà; Nguyễn Tiền Giang người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (551.48 NG-H 2012)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Nghiên cứu áp dụng mô hình weap tính cân bằng nước lưu vực sông Vệ : Luận văn ThS. Thủy văn học: 60 44 90
 • Tác giả: Nguyễn Ngọc Hà
 • Nguyễn Tiền Giang người hướng dẫn
 • Chủ đề: Water Evaluation And Planning System; Thủy văn học; Lưu vực sông; Mô hình weap; Cân bằng nước; Hệ thống quy hoạch và đánh giá nguồn nước; Sông Vệ
 • Mô tả: Trình bày tổng quan: cân bằng nước hệ thống, các nghiên cứu trước đây liên quan đến cân bằng nước, phân bổ và chia sẻ nguồn nước, giới thiệu về lưu vực sông Vệ. Phân tích các phương pháp tiếp cận bài toán cân bằng nước lưu vực sông Vệ: Giới thiệu mô hình WEAP - Water Evaluation And Planning System (hệ thống quy hoạch và đánh giá nguồn nước), phân vùng tính cân bằng nước, tính toán nhu cầu dùng nước tại các tiểu vùng, tính toán dòng chảy đến tại các tiểu vùng. Đưa ra các phương pháp cân bằng nước lưu vực sông Vệ: Cân bằng nước hiện trạng 2010 và đến các năm 2015 - 2020, tính toán cân bằng nước theo các kịch bản phát triển nguồn nước, tính toán cân bằng nước theo các tỷ lệ phân bổ.
 • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Thủy văn học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
 • Năm xuất bản: 2012
 • Định dạng: 70 tr. + CD-ROM.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...