skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

Nguyễn Đăng Cường; Đặng Văn Đức người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2011 - (005.3 NG-C 2011)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10
 • Tác giả: Nguyễn Đăng Cường
 • Đặng Văn Đức người hướng dẫn
 • Chủ đề: Công nghệ phần mềm; Bản đồ; Thuật toán
 • Mô tả: Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý(GIS). Chương 2: Khái quá hóa bản đồ. Chương 3: Tìm hiểu một số thuật toán khái quát hóa bản đồ. Chương 4: Xây dựng ứng dụng khái quát hóa bản đồ.
 • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
 • Năm xuất bản: 2011
 • Định dạng: 73 tr. + CD-ROM+Tóm tắt.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...