skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Seventh nations and nationalism debate: J oep L eerssen's N ational T hought in E urope : A C ultural H istory

Brincker, Benedikte ; Hearn, Jonathan ; Zimmer, Oliver ; Leerssen, Joep

Nations and Nationalism, July 2013, Vol.19(3), pp.409-433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12010

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Seventh nations and nationalism debate: J oep L eerssen's N ational T hought in E urope : A C ultural H istory
  • Tác giả: Brincker, Benedikte ; Hearn, Jonathan ; Zimmer, Oliver ; Leerssen, Joep
  • Chủ đề: Nationalism ; Europe ; Political Ideologies ; Ethnicity ; Politics; Political Culture ; Article
  • Là 1 phần của: Nations and Nationalism, July 2013, Vol.19(3), pp.409-433
  • Mô tả: In May 2012, the Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN) and Nations and Nationalism hosted a debate on cultural nationalism in Europe. The discussion was inspired by Joep Leerssen's book, National Thought in Europe: A Cultural History. Leerssen's research focuses on the relationship between cultural practices and political ideologies. Adapted from the source document.
  • Số nhận dạng: ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12010

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...