skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Stories from unaccompanied children in immigration detention: A composite account

Zwi, Karen ; Mares, Sarah

Journal of Paediatrics and Child Health, July 2015, Vol.51(7), pp.658-662 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1034-4810 ; E-ISSN: 1440-1754 ; DOI: 10.1111/jpc.12953

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Stories from unaccompanied children in immigration detention: A composite account
  • Tác giả: Zwi, Karen ; Mares, Sarah
  • Là 1 phần của: Journal of Paediatrics and Child Health, July 2015, Vol.51(7), pp.658-662
  • Số nhận dạng: ISSN: 1034-4810 ; E-ISSN: 1440-1754 ; DOI: 10.1111/jpc.12953

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...