skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

What have we been looking at? A call for consistency in studies of primate vigilance

Allan, Andrew T. L. ; Hill, Russell A.

American Journal of Physical Anthropology, February 2018, Vol.165, pp.4-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9483 ; E-ISSN: 1096-8644 ; DOI: 10.1002/ajpa.23381

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...