skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Emotional diplomacy: official emotion on the international stage

Duncombe, Constance

International Affairs, January 2016, Vol.92(1), pp.198-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.12518

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Emotional diplomacy: official emotion on the international stage
  • Tác giả: Duncombe, Constance
  • Chủ đề: Diplomacy
  • Là 1 phần của: International Affairs, January 2016, Vol.92(1), pp.198-199
  • Mô tả: To purchase or authenticate to the full-text of this article, please visit this link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2346.12518/abstract Byline: Constance Duncombe ***** No abstract is available for this article. *****
  • Số nhận dạng: ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.12518

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...