skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

I370 Susceptibility and risk factors for developing endometriosis: A diagnostic aid

Zondervan, K. T. ; Sivananthan, S. ; Nnoaham, K. E. ; Hummelshoj, L. ; Jenkinson, C. ; Webster, P. ; Kennedy, S. H.

International Journal of Gynecology & Obstetrics, October 2009, Vol.107, pp.S92-S92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/S0020-7292(09)60370-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...