skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The EU and Minority Rights in Turkey

Toktas, Sule ; Aras, Bulent

Political Science Quarterly, December 2009, Vol.124(4), pp.697-720 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.1002/j.1538-165X.2009.tb00664.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The EU and Minority Rights in Turkey
  • Tác giả: Toktas, Sule ; Aras, Bulent
  • Là 1 phần của: Political Science Quarterly, December 2009, Vol.124(4), pp.697-720
  • Số nhận dạng: ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.1002/j.1538-165X.2009.tb00664.x

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...