skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Clinician wellbeing: The impact of supporting refugee and asylum seeker survivors of torture and trauma in the Australian context

Posselt, Miriam ; Deans, Carolyn ; Baker, Amy ; Procter, Nicholas

Australian Psychologist, October 2019, Vol.54(5), pp.415-426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-0067 ; E-ISSN: 1742-9544 ; DOI: 10.1111/ap.12397

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...