skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lignocellulosic jute fiber as a bioadsorbent for the removal of azo dye from its aqueous solution: Batch and column studies

Roy, Aparna ; Chakraborty, Sumit ; Kundu, Sarada Prasad ; Adhikari, Basudam ; Majumder, Subhasish Basu

Journal of Applied Polymer Science, 05 July 2013, Vol.129(1), pp.15-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.38222

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...