skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Development and preparation of high‐performance thermoplastic vulcanizates based on blends of natural rubber and thermoplastic polyurethanes

Kalkornsurapranee, Ekwipoo ; Nakason, Charoen ; Kummerlöwe, Claudia ; Vennemann, Norbert

Journal of Applied Polymer Science, 15 May 2013, Vol.128(4), pp.2358-2367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.38201

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...