skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Development of an optimized intermolecular potential for sulfur dioxide.(Report)

Ketko, Marybeth H. ; Kamath, Ganesh ; Potoff, Jeffrey J.

Journal of Physical Chemistry B, May 5, 2011, Vol.115(17), p.4949-4954 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1520-6106

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...