skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A comparison of surveillance methods for small incidence rates

Sego, Landon H. ; Woodall, William H. ; Reynolds, Marion R.

Statistics in Medicine, 15 April 2008, Vol.27(8), pp.1225-1247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-6715 ; E-ISSN: 1097-0258 ; DOI: 10.1002/sim.3019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...