skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Once-weekly dulaglutide versus bedtime insulin glargine, both in combination with prandial insulin lispro, in patients with type 2 diabetes (AWARD-4): a randomised, open-label, phase 3, non-inferiority study

Blonde, Lawrence ; Jendle, Johan ; Gross, Jorge ; Woo, Vincent ; Jiang, Honghua ; Fahrbach, Jessie L ; Milicevic, Zvonko

The Lancet, 23 May 2015, Vol.385(9982), pp.2057-2066 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(15)60936-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...