skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Understanding diffusion of evidence-based community cancer care: A case study of network connections in an integrated health system

Ridgeway, Jennifer

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Understanding diffusion of evidence-based community cancer care: A case study of network connections in an integrated health system
  • Tác giả: Ridgeway, Jennifer
  • Chủ đề: Evaluation
  • Mô tả: University of Minnesota Ph.D. dissertation.August 2018. Major: Organizational Leadership, Policy, and Development. Advisor: Stuart Yeh. 1 computer file (PDF); vii, 195 pages. Despite overall declines in cancer mortality...
  • Năm xuất bản: August 2018
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...