skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

World Policing and the Constitution. (Book Review)

Vandenbosch, Amry

The Journal of Politics, 01 November 1945, Vol.7(4), pp.444-445 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.2307/2125971

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    World Policing and the Constitution. (Book Review)
  • Tác giả: Vandenbosch, Amry
  • Chủ đề: Book Reviews
  • Là 1 phần của: The Journal of Politics, 01 November 1945, Vol.7(4), pp.444-445
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.2307/2125971

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...