skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Soft Power, Sports Mega-Events and Emerging States: The Lure of the Politics of Attraction

Lee, Donna ; Grix, Jonathan

Lee, Donna and Grix, Jonathan (2013) Soft Power, Sports Mega-Events and Emerging States: The Lure of the Politics of Attraction. Global Society, 27 (4). pp. 521-536. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-0826

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...