skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The genotoxicity status of sorbic acid, potassium sorbate and sodium sorbate.

WüRgler Fe ; Schlatter J ; Maier P

Mutat Res 1992 Oct;283(2):107-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-5107

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The genotoxicity status of sorbic acid, potassium sorbate and sodium sorbate.
  • Tác giả: ; Rgler Fe ; Schlatter J ; Maier P
  • Là 1 phần của: Mutat Res 1992 Oct; 283(2):107-11
  • Năm xuất bản: 1992
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0027-5107

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...