skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Collision Dissociation Model in Ion Nitriding

Bingzhong, Xu ; Yingzhi, Zhang

Surface Engineering, 01 January 1987, Vol.3(3), p.226-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-0844 ; E-ISSN: 1743-2944 ; DOI: 10.1179/sur.1987.3.3.226

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...