skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Civilizational Nationalism: The Russian Version of the “Special Path”

Verkhovskii, Aleksandr ; Pain, Emil

Russian Social Science Review, 04 July 2015, Vol.56(4), p.2-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1428 ; E-ISSN: 1557-7848 ; DOI: 10.1080/10611428.2015.1074010

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Civilizational Nationalism: The Russian Version of the “Special Path”
  • Tác giả: Verkhovskii, Aleksandr ; Pain, Emil
  • Chủ đề: Reprint
  • Là 1 phần của: Russian Social Science Review, 04 July 2015, Vol.56(4), p.2-36
  • Mô tả: “Civilizational nationalism,” the view that Russia follows a special path that predisposes it to authoritarian government, affects both the country's prospects for full-fledged democracy and the way in which academic and political circles discuss those prospects.
  • Nơi xuất bản: Routledge
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1061-1428 ; E-ISSN: 1557-7848 ; DOI: 10.1080/10611428.2015.1074010

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...