skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hydride spectroscopy of the diffuse interstellar medium: new clues on the gas fraction in molecular form and cosmic ray ionization rate in relation to H-3(+)

Gerin, M. ; Levrier, F. ; Falgarone, E. ; Godard, B. ; Hennebelle, P. ; Le Petit, F. ; De Luca, M. ; Neufeld, D. A. ; Sonnentrucker, P. ; Goldsmith, P. F. ; Flagey, N. ; Lis, D. C. ; Persson, Carina ; Black, John H ; Goicoechea, J. R. ; Menten, K. M.

Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2012, Vol.370(1978), pp.5174-5185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-503X ; ISSN: 1364-503X ; DOI: 10.1098/rsta.2012.0023

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...