skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

JLab Measurements of the ^{3}He Form Factors at Large Momentum Transfers

Camsonne, A ; Katramatou, A T ; Olson, M ; Acha, A ; Allada, K ; Anderson, B D ; Arrington, J ; Baldwin, A ; Chen, J-P ; Choi, S ; Chudakov, E ; Cisbani, E ; Craver, B ; Decowski, P ; Dutta, C ; Folts, E ; Frullani, S ; Garibaldi, F ; Gilman, R ; Gomez, J ; Hahn, B ; Hansen, J-O ; Higinbotham, D W ; Holmstrom, T ; Huang, J ; Iodice, M ; Jiang, X ; Kelleher, A ; Khrosinkova, E ; Kievsky, A ; Kuchina, E ; Kumbartzki, G ; Lee, B ; Lerose, J J ; Lindgren, R A ; Lott, G ; Lu, H ; Marcucci, L E ; Margaziotis, D J ; Markowitz, P ; Marrone, S ; Meekins, D ; Meziani, Z-E ; Michaels, R ; Moffit, B ; Norum, B ; Petratos, G G ; Puckett, A ; Qian, X ; Rondon, O ; Saha, A ; Sawatzky, B ; Segal, J ; Shabestari, M ; Shahinyan, A ; Solvignon, P ; Sparveris, N ; Subedi, R R ; Suleiman, R ; Sulkosky, V ; Urciuoli, G M ; Viviani, M ; Wang, Y ; Wojtsekhowski, B B ; Yan, X ; Yao, H ; Zhang, W-M ; Zheng, X ; Zhu, L

Physical review letters, 20 October 2017, Vol.119(16), pp.162501 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1079-7114 ; PMID: 29099223 Version:1 ; DOI: 10.1103/PhysRevLett.119.162501

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...