skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chronological Changes in MicroRNA Expression in the Developing Human Brain

Moreau, M. ; Bruse, S. ; Jörnsten, Rebecka ; Liu, Y. ; Brzustowicz, L.

PLoS ONE, 2013, Vol.8(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0060480

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Chronological Changes in MicroRNA Expression in the Developing Human Brain
  • Tác giả: Moreau, M. ; Bruse, S. ; Jörnsten, Rebecka ; Liu, Y. ; Brzustowicz, L.
  • Chủ đề: Klinisk Medicin ; Clinical Medicine
  • Là 1 phần của: PLoS ONE, 2013, Vol.8(4)
  • Mô tả: ObjectiveMicroRNAs (miRNAs) are endogenously expressed noncoding RNA molecules that are believed to regulate multiple neurobiological processes. Expression studies have revealed distinct temporal expression patterns in the developing rodent and porcine brain, but comprehensive profiling in the developing...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1932-6203 ; ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0060480

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...